1#
Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
近期由于网站受到故意发布违反法律规定信息的“钓鱼”,Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
怕JC随后找到上门,故对新用户注册作如下调整:
Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
1、必须通过邮件激活Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
2、60分钟后才能发言Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
3、身份证和电话请随便填写
Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
如果你有什么建议或遇到问题,可通过QQ、邮件等和我们直接取得联系。Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
针式PKM  产品组Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ
2010.01.22Qœ’e€ù–‡å°pinpkm.comµè¸•áTÛMÚ